logotype

Miklós Szentkuthy


Autor, vlastným menom Miklós Pfisterer, býva označovaný za maďarského Joycea i Prousta. Zanechal po sebe šokujúco rozsiahle a originálne dielo nielen vo forme vydaných próz [väčšinou objemných zväzkov], ale aj denníkových zápiskov, ktoré zaberajú vyše stotisíc rukopisných strán. Vo svojich knihách sa usiloval podať súhrnný, mnohostranný, katalogizujúci a rabelaisovsky karnevalizovaný obraz sveta. Debutoval v roku 1934 gigantickou prózou Prae [ďalšie vydania 1980, 2004]. Nasledovala kniha úvah K jedinej metafore [Az egyetlen metafora felé, 1935, 1985], Kapitola o láske [Fejezet a szerelemről, 1936, 1984], Marginálie ku Casanovovi [Széljegyzetek Casanovához, 1939, 2009], Čierna renesancia [Fekete reneszánsz, 1939], Eskorial [Eszkoriál, 1940], Europa Minor [1941], Cynthia [1941], Vyznanie a bábkohra [Vallomás és bábjáték, 1942] – tieto neskôr vyšli ako súčasť cyklu Breviár svätého Orfea [Szent Orpheus breviáriuma, 1973 – 1993].

V päťdesiatych rokoch a začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia sa Szentkuthy venoval životopisným románom, ktoré tvoria cyklus zvaný Autoportrét v maskách. Prvým v poradí bol život Mozarta, ktorý vyšiel pod názvom Divertimento [1957]. Nasledovali Doktor Haydn [1959], Tvár a maska [Arc és álarc, 1962], Saturnov syn [Saturnus fia, 1966] a Händel [1967]. Burgundská kronika [Burgundi krónika] vyšla v roku 1959. Nasledoval „dvojromán“ Teologická dišputa a svadobný pochod: Wittenberg, Byzancia [Hitvita és nászinduló: Wittenberg és Bizánc, 1960] a samostatný román Oslobodený Jeruzalem [Megszabadított Jeruzsálem, 1965]. Koncom osemdesiatych rokov vyšiel súbor poviedok Iniciály a ameny [Iniciálék és ámenek, 1987] a kniha rozhovorov Frivolnosti a vierovyznania [Frivolitások és hitvallások, 1988]. Posmrtne vychádzali ďalšie diela, medzi nimi i prózy napísané pred debutom.

Po slovensky vyšiel v roku 1990 v preklade Kataríny Kráľovej román Divertimento – Variácie na život W. A. Mozarta.


V polovici pätnásteho storočia stojí na čele bohatého mesta Liège slabošský, rozkolísaný a hlúpy cirkevný hodnostár. Bohatstvo mesta však láka všelijakých dobrodruhov.
10,00 €