logotype

Bodnárová, Jana


Narodená 21. 6. 1950 v Jakubovanoch (L. Mikuláš). Vyštudovala vedu o výtvarnom umení na FF UK v Bratislave. Pracovala ako pamiatkárka, historička umenia, vydavateľka. V súčasnosti sa venuje literárnej a dramatickej tvorbe. Žije v Košiciach.

„Jednou zo súčasných autoriek s neopakovateľným, t. j. i ľahko rozpoznateľným rukopisom, a zároveň výraznou experimentátorkou je Jana Bodnárová. Kritika uvažuje o vizualizácii v jej tvorbe, „poetike pomedzia“ (E. Farkašová), fragmentárnosti, feminínnom i poetickom videní sveta, sugestívnej obraznosti, (hyper)senzitivite postáv, kontradikcii časov a priestorov, vytváraní opozícií a kontrastov (mužský – ženský, život – smrť, mladosť – staroba, krása – škaredosť, príroda – civilizácia, detský – dospelý, racionálny – emocionálny, svetlo – tma, deň – noc, sen – skutočnosť atď.), ozvláštňovaní všednej až banálnej reality, zmysle pre detail, vytvorení atmosféry či imaginatívnosti. Hoci J. Bodnárová doteraz napísala najviac prozaických textov pre dospelých, aj v nich možno pozorovať lyrickú tendenciu a naopak, v poézii vytvára útržky akýchsi popríbehov.“

(M. Součková: P/R/ÓZY PO ROKU 1989, Ars poetika, 2009)


Zbierka básní autorky.
7,00 €